Om oss


Eleda bildades 2017 för att bygga infrastrukturen som får samhället att fungera. Men vår uppgift har vuxit. Idag utvecklar och vårdar Eleda infrastrukturen som krävs i ett samhälle som ställer om.

Genom våra förvärv har vi skapat en bredd av kompetenser,  vilket gör att vi tillsammans kan erbjuda allt från snabba och enkla projekt till stora komplexa helhetslösningar. Vi tar oss an vår uppgift genom att förena våra bolags specialistkunskaper, entreprenöriella tankesätt och engagemang. Det är så vi skapar bärkraftig infrastruktur för nästa steg.

Vi bidrar till ett samhälle som ställer om

Läs intervjun med Johan Halvardsson, vd och koncernchef

Eleda har över 3100 medarbetare, en omsättning över 16 miljarder kronor och huvudkontor i Stockholm. Vi ägs av Bain Capital, Altor och en bred grupp nyckelpersoner i koncernen. Bolagen i Eleda är – i Sverige: Akea, Mark & Energibyggarna, Salboheds, JVAB, Craftor, Gatu och Väg Väst, One Nordic och i Norge: Gjermundshaug Anlegg och Anlegg Øst Entreprenør.

Det här är Eleda och det här gör vi.

Klicka på play för att se filmen.

Eleda-modellen

Vi är en koncern av och med entreprenörer. Därför driver vi arbetet utifrån vår Eledamodell där lokalt entreprenörskap är i fokus, beslutsfattandet är decentraliserat och vi har ett hållbart företagande. Alla våra bolag styrs alltså självständigt, med individuella resultatansvar samt med målsättningen att vara den ledande aktören på sin marknad. Bolagen stöttas av en liten central organisation, vilken säkrar trygghet, kvalitet, förankring och engagemang i alla led. Tillsammans kan vi åstadkomma mer.

Läs ett exempel om hur Eleda-bolag hjälps åt inom hälsa- och säkerhet.

Uppförandekod

Eledas uppförandekod (code of conduct) beskriver vilka förväntningar vi på Eleda har på varandra och våra samarbetspartners. Den ger också vägledning kring hur vi ska agera korrekt i affärsmässiga relationer och hur vi ska förhålla oss i potentiellt svåra situationer. Uppförandekoden baseras på Eledas värderingar, vår syn på hållbart företagande, samt FN:s Global Compacts 10 principer. Uppförandekoden gäller inom våra samtliga arbetsplatser. Läs uppförandekoden här.

Vi har även en uppförandekod för leverantörer. Genom att ingå avtal med bolag inom Eleda förbinder sig leverantören att följa vår uppförandekod för leverantörer, och att leverantören även kommunicerar motsvarande krav till sina respektive underleverantörer.

Visselblåsarfunktion

Eledas ambition är att upprätthålla en hög affärsetik och ett öppet affärsklimat i alla våra kontaktytor. Vi vill göra rätt, följa lagar, våra värderingar och vår uppförandekod. Om du misstänker missförhållanden eller överträdelser rörande Eleda kan du rapportera det i vårt visselblåsarsystem. Alla ärenden behandlas konfidentiellt och rapporteringskanalen är krypterad och lösenordskyddad. För att garantera anonymitet tillhandahålls systemet av tredje part, Hellström Advokatbyrå, som även värderar inkomna ärenden. Mer information om vårt visselblåsarsystem, inklusive visselblåsarpolicy, hur rapportering om missförhållanden går till samt dina rättigheter som visselblåsare finns här: https://eledawhistleblowing.hwrs.se