Om Eleda

Finansiell information


Bolag i tillväxt tillsammans för ett bättre Sverige.

Efter att ha växt fram genom en rad förvärv av framgångsrika infraservice- och anläggningsbolag har Eleda idag en bred geografisk täckning inom anläggningsarbete. Inom elkraft och fiber är koncernen rikstäckande. Med en hög andel återkommande små och medelstora projekt har vi en stabil affärsmodell. Detta tillsammans med varaktiga kundrelationer, eller uppdrag av offentlig sektor, och genom nöjda kunder säkrar vi en växande återkommande affärsvolym.

Eleda förväntas växa stabilt och snabbare än sin underliggande marknad som i sin tur påverkas positivt av faktorer såsom åldrande infrastruktur, växande städer, ökad digitalisering och ambitiösa hållbarhetsmål. Även i en svagare konjunktur har Eleda goda möjligheter att verka framgångsrikt tack vare att en hög andel av intäkterna kommer från offentliga kunder och verksamheter.

Eleda betjänar infrastruktur som är kritisk för samhället: vi har en modell att driva strategin framåt som bygger på att göra Sverige bättre och Eleda ledande inom ESG inom sitt segment.

Att jobba inom Eleda innebär att betjäna och ta ett ansvar för infrastruktur som är kritisk för samhället. Genom våra verksamhetsområden gör vi   Sverige bättre och vi måste bidra på alla sätt – inte minst genom vårt ESG-arbete.  I projekt möjliggör Eleda rent vatten, expanderar och förbättrar järnvägsnätet för att minska utsläppen av fossila bränslen, stöder produktion och distribution av ren energi inom vatten- och vindkraft, installerar smarta energimätare och EV-laddningsstationer för att stödja den ökade elektrifieringen och bistår också i en större omställning av samhället, bland annat mot behov av digitalisering genom byggnad av data- och logistikcentra och utbyggnad av fibernät.

För att lyckas med uppdraget är Eledas operativa modell avgörande. Den handlar i stor grad om till bibehålla ett lokalt entreprenörskap och verka genom ett decentraliserat resultatansvar samt att använda den bevisade förmågan att förvärva och integrera bolag och vara ett bolag som är känt för att prioritera hållbarhet för sina anställda och samhället i stort. Allt detta möjliggör att Eleda blir det lokala företaget med det stora företagets resurser och affärssystem, även kallad Eleda-modellen. I det dagliga stöds verksamheterna av en liten central organistion som fokusersar på koncerngemensamma bolagsstyrningsfrågor, finansiell uppföljning samt att sprida ”best practice” mellan bolagen.

Eleda ska växa både organiskt och via förvärv. Våra förvärv kan bestå av mindre bolag i regioner där Eleda redan är närvarande och integreras in i befintlig regionsstruktur, men också genom större bolag som behåller sina organisationsstrukturer och bildar en ny region. Vårt långsiktiga mål är att vara en ledande aktör inom anläggnings- och entreprenadtjänster på den nordiska marknaden.

Finansiell information

Eleda omsätter genom sina bolag idag ca 9 miljarder SEK. Verksamheten organiseras inom tre olika sektorer, där Power Distribution & Production är den största och står för 42% av Eledas affär. Sektorn Water, Heating & Transportation är den näst största och står för närvarande för 31% av verksamheten, medan den tredje, Data&Logistic Centers, Fiber and Other står för 27%.

I samtliga sektorer där vi är verksamma kan en fin framtida tillväxt förväntas, delvis drivet av stora, generella uppdateringar i infrastrukturen men också omställningen till nya klimatsmarta lösningar.


Eleda i siffror, FY20

Omsättning9 miljarder SEK
Anställda2000
Antal projekt/år2000