Sektorer

Vatten, värme och transport

Det är helt kritiskt för samhället att vi har en väl fungerande infrastruktur. Ett väl fungerande samhälle kräver vägar som förbinder oss. Dessutom driver klimatarbetet investeringar i förnyelsebar elproduktion (vatten- och vindkraft) samt klimatvänlig transport (järnväg). Det senare skapar ett behov av ökade investeringar för utveckling och underhåll av järnvägsnätet. Samtidigt ser vi även att investeringsbehovet för vanliga vägar ökar, delvis genom nyinvesteringar men också i uppdrag för underhåll av befintlig väginfrastruktur.

Behovet av infrastruktur drivs också av den fortsatta befolkningsökningen som i kombination med urbanisering skapar behov av nya investeringar och utbyggnad och uppkomsten av exploateringsområden.

Även delsegment, som avloppssystem, har en underliggande framtida tillväxt eftersom tvåtredjedelar av ledningarna är äldre än 40 år. Och vikten av rent vatten kan ses som en självklarhet men vattenförsörjning måste ständigt vara en prioriterad fråga för alla delar, runt om i landet. Avslutningsvis har fjärrvärme också blivit ett allt viktigare område för många kommuner, då mer än hälften av alla bostäder och lokaler i Sverige idag värms med fjärrvärme. Bland flerfamiljshus är andelen omkring 90 procent. Det är till stor del fjärrvärmens förtjänst att Sverige lyckats sänka utsläppen av koldioxid de senaste åren. Utbyggnaden av fjärrvärme har också bidragit till bättre luftkvalitet i våra städer och tätortsområden.  

Akeab, Salboheds, JVAB och Mark & Energibyggarna erbjuder tjänster inom Vatten, värme och transport.


E20 förbi Vårgårda

På uppdrag av Trafikverket, genomför Mark & Energibyggarna i Göteborg en utbyggnad av E20 med mötesseparering. Projektet är en generalentreprenad och kommer att pågå mellan januari 2021 och juni 2023. Det innefattar anläggning av trafikplatser, uppförande av dels en ny bro dels en rörbro samt diverse broarbeten på befintliga broar. I uppdraget ingår utförande av av tryckledning, opto och kanalisation och bergschakt.


Renare vatten i Botkyrka

JVAB har fått i uppdrag att utföra projekt Fittja dagvattenparker åt Botkyrka kommun. Projektet består översiktligt av två dagvattendammar, Fittja äng och Lottalund, samt en dryg kilometerlång dagvattenledning. I detta mycket välbesökta område kommer bland annat våtmark med parkmiljö, pumpstation och bryggor över dammarna att anläggas. Projektet som planeras vara färdigställt till sommaren 2022 är en del av kommunens miljösatsning som ska bidra till en mer hållbar dagvattenhantering samt renare vatten i Albysjön och Mälaren.