Företag

JVAB


Stockholmsbaserat anläggningsföretag med långa kundrelationer.

Med en målsättning om att bli Stockholms bästa anläggningsföretag producerar JVAB anläggningar som är nödvändiga för att samhället ska fungera. Alltsedan starten 1985 har JVAB varit verksamt inom entreprenadprojekt inom mark och väg, vatten och avlopp samt anläggnings- och konstruktionsarbeten. Idag har JVAB en omsättning på ca 800 miljoner kronor och 150 anställda.

JVAB och omvärlden

JVABs hela affärserbjudande ligger inom FN:s globala mål 6 och 11: rent vatten och sanitet för alla samt hållbara städer och samhällen.

Det gör att hållbarhet utgör grunden i allt det som JVAB gör. I och med att de samhällsfunktioner som JVAB levererar lösningar till ska finnas under en mycket lång tid, är också rätt hållbarhetsarbete en viktig aspekt för kvaliteten i JVABs arbete.  Bolaget tar stort ansvar för ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet och arbetar taktiskt mot att gå mot en mer hållbar byggprocess.

Verksamheten

JVABs målsättning är att bli Stockholms bästa anläggningsbolag. Tack vare långa relationer med såväl lokala offentliga som privata beställer, har bolaget redan idag en stark position i regionen. Verksamheten organiseras i tre affärsområden:

  • Mark och väg
  • Vatten och avlopp
  • Anläggnings- och konstruktionsarbeten

Sedan starten 1985 har bolaget försett Stockholm med vägar och gator. Oavsett om det är större vägar, trottoarer eller cykelstråk som ska anläggas har JVAB en bred och djup kunskapsbank att ösa ur.  JVAB gör också markarbeten som utgör grunden till allt från skyskrapor till torg. Med en egen maskinpark och kompetens inom allt från rörläggning och stensättning till trädgårds- och betonganläggning, tar de hand om hela kedjan från planritning till plantering. JVAB utför även marksanering av förorenad mark, där JVABs experter tar hand om hela processen från förundersökning till nyanläggning på den sanerade marken. 

JVABs expertis inom Vatten och Avlopp har bland annat resulterat i ett långt samarbete med Stockholms Vatten. Därigenom har de under åren säkerställt att stockholm fått tillgång till många miljoner liter rent vatten genom de ledningar de har lagt.

Inom området Anläggning- och konstruktionsarbeten har JVAB kunskap och erfarenhet som sträcker sig från bullerplank och enkla stödmurar till komplicerade arbeten som broar, järnvägsportaler och undervattensarbeten. Bolaget har ett nära samarbete med konstruktörer och kan därigenom erbjuda helhetslösningar – från idé till färdigt byggnadsverk.

JVABs kultur kännetecknas av hög servicegrad och hög leveranssäkerhet, vilket grundar sig i en filosofi om att bli lite bättre varje dag för att utvecklas långsiktigt och hållbart. JVAB har därför inga mål för tillväxt utan mäter sin framgång i kundnöjdhet, medarbetarnöjdhet och lönsamhet.  Tack vare sitt arbetssätt, kännetecknas JVABs projekt av hög kvalitet, låga kostnader, överlämnande i tid och med snabb och tydlig kommunikation, vilket gett JVAB nöjda kunder som vill utvecklas långsiktigt och tillsammans med bolaget.  

Nyckeln till JVABs framgång ligger i medarbetarnas engagemang och delaktighet i projekten, varför också JVABs strategiska arbete är starkt fokuserat på medarbetarengagemang och bolagets samt attraktionskraft på arbetsmarknaden. 

Läs mer på JVAB

Grundat:1985
Geografi:Stockholm
Tjänsteområden:Mark och Väg, Vatten och Avlopp, Anläggning
Omsättning:800 miljoner SEK
Anställda:150