Hållbarhet

Vårt arbete inom ESG

Vi värnar om klimat och miljö och arbetar aktivt för att minska miljöpåverkan från vår verksamhet. Vi agerar för att minska utsläpp av växthusgaser och att minska förbrukningen av ändliga resurser. Vår verksamhet och produktion skall vara hållbar över tid. Produkter och tjänster ska väljas utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Eleda Group följer alltid miljölagstiftning som gäller på de marknader där vi är verksamma samt tillämpar försiktighetsprincipen.

Arbetet med miljömål har vidareutvecklats för att bättre möjliggöra uppföljning av implementering och efterlevnad. Som ett steg i att skapa en mer kontinuerlig process för rapportering och återkoppling har det beslutats om halvårsdata tas fram per månaderna maj respektive december.

Alla medarbetare ska ha relevant kompetens för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt hållbart sätt. Varje medarbetare har också ett personligt ansvar att delta i arbetet med att förbättra miljöanpassningen och kvalitetssäkringen i de delar av verksamheten som denne har möjlighet att påverka.

För mer information kring hur vi arbetar med miljöfrågor, se Eledagruppens miljöpolicy.

En betydande del av Eledas energiförbrukning, och även dess klimatpåverkan, hänger samman med förbränning av fossila bränslen i samband med egna transporter (direkt energi och direkta utsläpp) samt inköpta transporter och el (indirekt energi och indirekta utsläpp). Eledas initiativ för systematisk energieffektivisering innebär en successivt strävan till lägre energikonsumtion och energikostnader samt minskat koldioxidutsläppen. I beslutade miljömål ingår just att följa upp och dokumentera samt minska energikonsumtionen men också att övergå till mer miljövänliga energislag. Koncernens totala energianvändning och energikostnader skall ytterligare noggrant följas, mätas och dokumenteras framåt. Målet är att minska direkta koldioxidutsläpp fram till utgången av 2022 med minst 20 procent relativt omsättningen beräknat från basåret 2018. Utsläppen som avses är de som orsakas av producerad och inköpt energi för eget bruk, egna transporter. De indirekta utsläppen från externa transporter, resor, inköpt material, produktleveranser och avfallshantering kommer successivt att belysas framåt.


Aktuell hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapport 2022
Sustainability report 2022 [ENG]

Tidigare hållbarhetsrapporter

Hållbarhetsrapport 2021