Företag

Craftor


Craftor är ett av Nordens ledande entreprenadbolag för framtidens elnät.

Bolaget grundades 1983 som ett litet montageföretag och har sedan dess utvecklats till ett bolag med 130 anställda, en omsättning på 1,25 miljarder kronor med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö samt projekt världen över. Craftor har som mål att fortsätta växa – men vill samtidigt bibehålla den unika känsla av entreprenörskap och öppenhet som präglat företaget sedan starten.

Craftor och omvärlden

Craftors mål är inte bara att leverera de bästa, mest driftsäkra och konkurrenskraftiga anläggningarna och elnäten – utan också vara en god samhällsmedborgare och en trygg arbetsgivare. Det arbete som Craftor gör har en betydande påverkan på samhället vi lever i. Därför finns både etiska riktlinjer och värderingar som har stor betydelse på alla nivåer i bolaget; företagsledning, styrelsemedlemmar, anställda men också för underentreprenörer.

Säkerhet på arbetsplatsen är självklart ett annat viktigt område, till följd av det arbetar Craftor systematiskt med arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor.

Verksamheten

Sverige växer och efterfrågan på el har ökat dramatiskt. Som en konsekvens av det har även behovet av snabba, effektiva och långsiktiga lösningar för ett bra elnät ökat. Craftor levererar de bästa, mest driftsäkra och konkurrenskraftiga anläggningarna och elnäten för att på så vis bidra till att bygga Sverige. Verksamheten organiseras i tre affärsområden:

  • Stationer
  • Ledningar
  • Distribution

Oavsett om det är hela länder eller enskilda kvarter, bygger Craftor, inom ramen för affärsområdet Ledningar, nya elnät samt uppdaterar befintliga nät med spänningsnivåer upp till 400 kV.  Projekten utgörs ofta av kompletta ”turn-key” lösningar där Craftor utför hela entreprenaden i egen regi med full kontroll över alla steg. Med Craftors kompetens och kapacitet kan de bygga specialanpassade nätstationer på plats och är specialiserade på att arbeta i komplexa miljöer som trånga storstadsmiljöer där stor hänsyn måste tas till människor, trafik, andra projekt och existerande nät- och infrastruktur.

Inom affärsområdet Stationer ritar, konstruerar och bygger Craftor nya ställverks- och transformationsstationer och tar på så vis ansvar för allt från förstudie till konstruktion och kraft- och elinstallation samt verifiering och provning. Inom området Distribution projekterar, konstruerar, bygger och underhåller Craftor kraftanläggningar med upp till 40 kV. Uppdragsgivarna utgörs av nätägare, elintensiv industri och större elförbrukare framförallt i storstadsregionerna som alla kräver hög leveranssäkerhet av elförsörjningen.

Craftors uppdrag spänner över såväl totalentreprenad som mindre uppdrag, nybyggnadsprojekt som uppdatering av befintliga nät. Oavsett vilket, är målsättningen att alltid leverera den bästa tekniska lösningen på det mest effektiva, säkra och konkurrenskraftiga sättet – något som har gjort att Craftor arbetar med några av de mest avancerade och specialiserade uppdragen inom sitt område.

Nyckeln till Craftors framgångar ligger i medarbetarna och bolaget arbetar strategiskt och kontinuerligt med kompetensutveckling och medarbetarengagemang.

Läs mer på Craftor

Grundat:1983
Geografi:Sverige och Norden
Tjänsteområden:Elanläggningar och elnät
Omsättning:1,25 miljarder SEK
Anställda:130

Klas-Urban Hilberth


Strategichef, Eleda Group
klas-urban.hilberth@craftor.se